Integritetsmeddelande för Barkarby Djurakut (”BDA”)

Introduktion

På Barkarby Djurakut är vi engagerade i att ge ditt djur bästa möjliga vård och dig bästa möjliga rådgivning om hur du kan fortsätta vården i hemmet samt om hur du kan hjälpa ditt djur med såväl medicinska som beteendemässiga problem. Inom ramen för vårt arbete att ge ditt djur vård och dig rådgivning om vård och beteende kommer vi samla in, behandla och lagra information om dig och ditt djur. Denna information är så kallade ”personuppgifter”. Vi vill vara öppna och transparenta om hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. I det här integritetsmeddelandet förklarar vi vår hantering av personuppgifter för dig som kund hos oss.
En första viktig aspekt av vår trepartsrelation är att BDA är vårdgivare/rådgivare, du är kund och ditt djur är vår patient. Det är således ditt djur som alltid är och kommer att vara BDA:s prioritet, då vi alltid gör vårt bästa för att tillhandahålla våra patienter den vård som de behöver. Om du väljer eller annars behöver byta vårdgivare kommer vi att samarbeta med den nya vårdgivaren för att säkerställa att det inte uppstår några avbrott i eller missförstånd inom ramen för ditt djurs vård.
BDA är mot bakgrund av detta så kallad ”personuppgiftsansvarig” (på engelska: ”controller”) för den personuppgiftsbehandling som vi genomför i samband med att vi utför vårt arbete.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande personuppgifter:

Namn, personnummer och kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress) för dig som djurägare.
Information om dig och ditt djur av relevans för vårt arbete:

om djuret: namn, id-nummer, ras, ålder, kön, temperament, hälsotillstånd, behandlingshistorik, situation och förutsättningar i hemmet, m.m., samt

om dig: ekonomiska förutsättningar, huruvida det finns försäkring, tidigare kontakter inkl. värdeomdömen om bemötande och personliga förutsättningar, information från andra vårdgivare, m.m.

Betalningsinformation och fakturahistorik.

Kommunikation mellan oss och dig, till exempel e-post, telefonloggar, journalanteckningar och övriga anteckningar från möten.

Varför samlar vi in personuppgifter och vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att:

Ge bästa möjliga vård åt ditt djur och rådgivning åt dig som djurägare inkl. kunna kommunicera med andra kliniker som tidigare vårdat ditt djur eller som efter oss kommer att ta över vården av ditt djur.

Laglig grund för tillhandahållande av vård och rådgivning: Utförande av avtal.

 

Säkerställa att ditt djurs hälsa och välmående tas hand om på bästa sätt efter dina och ditt djurs förutsättningar samt att detta uppnår åtminstone de krav som ställs i lagar och förordningar, inkl. kunna kommunicera med andra kliniker, med Jordbruksverket, med polisen eller med andra relevanta myndigheter.

 

Laglig grund för tillhandahållande av vård och rådgivning: Utförande av avtal.

Laglig grund för att dela information med andra kliniker samt med Jordbruksverket, polisen och andra myndigheter: Berättigat intresse (se intresseavvägning nedan).

 

Skicka påminnelser om återbesök, vaccinationer eller behandlingar.

 

Laglig grund: Utförande av avtal.

Fakturera våra tjänster och hantera betalningar inkl. betalningspåminnelser och indrivning av förfallna betalningar.

Laglig grund för fakturering av tjänster och hantering av betalningar: Utförande av avtal;

Laglig grund för att skicka betalningspåminnelser samt att genom egen eller annan försorg driva in förfallna betalningar inkl. att sälja skulder för s.k. factoring: Berättigat intresse.

 

Följa lagar och regler som gäller för vår verksamhet, till exempel bokföringslagen, samt praxis, sedvänjor och regelverk för veterinärer och legitimerade djursjukskötare, till exempel krav på tystnadsplikt och att tillvarata djurets bästa.

Laglig grund för att följa lagar och regler: Rättslig förpliktelse;

Laglig grund för att följa praxis, sedvänjor och regelverk: Berättigat intresse.

Intresseavvägningar

Dela information med andra djurkliniker, Jordbruksverket, polisen och andra myndigheter

Vi har gjort en intresseavvägning mellan BDA:s intresse av att ta tillvara djurets bästa och säkerställa att gällande lagar och föreskrifter om hur djur ska tas hand om efterlevs, och djurägarens intresse av att begränsa spridningen av sina personuppgifter. Vi anser att denna intresseavvägning är rimlig av följande skäl:

BDA:s främsta mål är att erbjuda högkvalitativ vård och skydda djurets välfärd. För att uppnå detta kan det vara nödvändigt, om vi misstänker att djuret inte vårdas eller omhändertas på rätt sätt, att dela information med andra djurkliniker, Jordbruksverket, polisen och andra myndigheter.


Delning av information kan vara avgörande för att erbjuda rätt behandling och omhändertagande av djuret. Att säkerställa att djuret får bästa möjliga vård och att lagar och föreskrifter följs är viktigt för både djurets och djurägarens bästa.


BDA arbetar i en bransch där våra anställdas hälsa och välmående kan utsättas för risker både från djur och djurägare. Våra anställdas säkerhet är därför mycket viktig. För att garantera vår säkerhet såväl på som utanför arbetsplatsen kan det därför vara motiverat att dela information med andra djurkliniker, Jordbruksverket, polisen och andra myndigheter.

BDA delar endast information när det är absolut nödvändigt och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Det innebär att vi tar hänsyn till djurägarens integritetsintressen och endast delar information i de fall där det är motiverat för att säkerställa djurets bästa eller garantera våra anställdas säkerhet.

 

Veterinärer och annan djurhälsopersonal är underställda tystnadsplikt enligt svensk lag. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om djuret eller dess ägare till obehöriga. Detta skyddar djurägarens personuppgifter och begränsar spridningen av information till endast de som har rätt att ta del av den. Med hänsyn till att lagar och andra regler ställer upp krav på hur djur ska tas hand om i Sverige, samt att veterinärers och annan djurhälsopersonals säkerhet kan äventyras vid utförande av sina arbeten, är det trots tystnadsplikt i vissa fall ändå motiverat att dela sådan information med andra djurkliniker, Jordbruksverket, polisen och andra myndigheter. Information som lyder under tystnadsplikt delas dock endast om det är absolut nödvändigt och särskilt motiverat med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. om djuret är vanskött eller det annars finns misstanke om att det far eller kan fara illa eller om djuret eller djurägaren är aggressivt/aggressiva.

 

Djurägaren kan alltid invända mot denna intresseavvägning och begära att en ny intresseavvägning genomförs. Skicka i så fall bilagd blankett till vår epostadress enligt nedan.


Sammanfattningsvis anser vi att vår intresseavvägning tar hänsyn till både djurets välfärd och djurägarens integritetsintressen, och att delning av information i enlighet med berättigat intresse är en rimlig grund för vår behandling av personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar och skyddar dem med lösenord och brandväggar. Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter, och vi utbildar alla anställda i hur de ska hantera personuppgifter på ett säkert sätt.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar endast dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot ditt djur, om det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi kan till exempel dela dina uppgifter med:

 

Andra djurkliniker: vid remisser från eller till BDA, för att inhämta eller lämna information om dig och ditt djur före/efter att vi tar emot eller tagit emot ditt djur, eller om det finns behov av specialistvård.

 

Myndigheter, till exempel Jordbruksverket och polisen: om vi är skyldiga att rapportera något enligt lag eller om det finns misstanke om att ditt djur annars riskerar att fara illa.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss, det krävs av lag eller det annars är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. När uppgifterna inte längre behövs gallrar vi dem på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
  • Begära att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter.
  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller av andra skäl.
  • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall
  • Klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på BDA. Vi hjälper dig gärna och vill säkerställa att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetsmeddelandet

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande vid behov. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på vår hemsida eller genom att kontakta dig direkt.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter angående vår behandling av personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss via:
E-post: info@barkarbydjurakut.se

Telefon: 08-31 77 00

Adress: Barkarby Djurakut, Spjutvägen 5A, 175 61 Järfälla

Tack för att du väljer Barkarby Djurakut! Vi värdesätter din och ditt djurs integritet och arbetar hårt för att erbjuda bästa möjliga vård och service.

Cookies